Open chemistry registry and mapping platform based on open source cheminformatics toolkits.pdf (3.49 MB)
Download file

Open chemistry registry and mapping platform based on open source cheminformatics toolkits

Download (3.49 MB)
presentation
posted on 2018-06-06, 18:01 authored by Valery TkachenkoValery Tkachenko, Denise Slenter, Nina Jeliazkova, Anna Gaulton, Antony WilliamsAntony Williams, Christoph SteinbeckChristoph Steinbeck, Chris Evelo, Egon WillighagenEgon Willighagen
Presentation at the American Chemical Society Fall meeting Aug 2017

History